The following pages and posts are tagged with

Linux Network Namespace

1. Network namespace là gì? Network namespace giúp chúng ta có các mạng riêng biệt trên một host. Mỗi một namespace sẽ có những giao diện (interface) và bảng định tuyến (routing table) của riêng nó và tách biệt với các namespace khác. Ngoài ra, tiến trình (process) trên...

OpenStack Neutron L3 Agent

1. What’s L3 Agent? Neutron-l3-agent: performs layer 3 routing between tenant private networks, the external network, and others Using Linux IP stack and iptables to perform L3 forwarding and NAT Using network namespace in the Linux kernel which supports overlapping IP address between tenants...

Xác định địa chỉ IP và remote đến Raspberry Pi

Sau khi cài đặt hệ điều hành Raspbian cho chiếc Raspberry Pi, ta có thể dùng một màn hình rời kết nối với nó qua cáp HDMI và cùng với bộ bàn phím, chuột, ta đã có một bộ “mini PC” sử dụng được cho mục đích giải trí,...